matura-po-bel

Новото в съдържанието на матура (ДЗИ) по български език и литература 2022

Подготовката за матура по БЕЛ 2022г. е предизвикателство за зрелостниците, които се явяват на ДЗИ по новата програма на МОН. Учебно-изпитната програма по БЕЛ в 11. и 12. клас за първи път включва нови автори и произведения, нови подходи за изследване на смислите и дава възможност за вариативност при подбора на автори и произведения, като се дава свободата да се включват и непознати текстове или произведения от други изкуства (музика, изобразително изкуство, кино и др.).

Другият нов аспект в подготовката за ДЗИ е интертекстуалността, или както е прието у нас – междутекстовост. Това е умението да се открива отношението между текста с други текстове, независимо дали са от същия автор, или са от друг; дали са от една и съща културна епоха, или от съвсем различни; дали са написани от творци от една нация, или от различни.

 Как зрелостниците да се подготвят и на какво да наблегнат, за да се предствят отлично на матурата по БЕЛ, колко време да отделят за подготовка и дали училищната подготовка е достатъчна? Това са въпроси, на които в курса на Изпити Уни ще откриете отговорите.

Ние предлагаме най-ефективната и качествена подготовка за Матура по БЕЛ 2022.

Курсът по БЕЛ на Изпити Уни е за цялостна подготовка по изпитния формат на матура по БЕЛ за 2022г., базиран върху учебно-изпитната програма по български език и литература за втори гимназиален етап – 11. и 12. клас.

       Програмата на курса включва:

-Усвояване на езиковите норми – правописна, пунктуационна, лексикална, стилистична, синтактична;

– Компенсиране на пропуснати знания в езиковата грамотност;

– Разпознаване и използване на различни речеви стратегии, развитие на умението за извличане на информация от различни видове текст, анализиране и създаване на текстове според различни комуникативни ситуации.

– Умения за анализиране и интерпретиране на междутекстови връзки между изучавани литературни произведения от различни автори, между неизучавани произведения на автори от различни епохи или между литературни произведения и други изкуства (изобразително изкуство, кино, музика и т.н.).

– Умения за откриване и интерпретиране на литературни проблеми в различни произведения, изграждащи отношения по една от деветте матуритетни теми:

 • Родното и чуждото;
 • Миналото и паметта;
 • Обществото и властта;
 • Животът и смъртта;
 • Природата;
 • Любовта;
 • Вярата и надеждата;
 • Трудът и творчеството;
 • Изборът и раздвоението.

-Умения за съпоставяне на сюжети, мотиви и образи в произведения, обединени от една от деветте теми.

– Умения за асоциативно мислене, правене на аналогии, анализ и интерпретация на интертекстуални отношения между литературни произведения от различни автори и различни културни епохи.

– Умение за разпознаване на различни литературни жанрове.

– Умение за откриване и използване на фигури и тропи и други синтактично-стилистични средства.

– Създаване на качествен аргументативен текст – есе и интерпретативно съчинение.

– Умение за формулиране на оригинални и защитими тези, логическо обосноваване или опровергаване на различни твърдения.

       В курса за матура по БЕЛ всички материали са безплатни, в това число са включени практикуми по формат на ДЗИ, авторски материали и разработки, тестове и упражнения, библиография и използване на библиотечен фонд.

       Курсът е с практическа насоченост и е единсвеният, който развива творческите умения за писане на есе на зрелостниците.

       Дългогодишните наблюдения показват, че ДЗИ по БЕЛ затруднява зрелостниците най-много с последната задача – писане на аргументативен текст – есе.

       Ние ще научим всеки, записал курса за матура по БЕЛ, как да напише качествено есе, отговарящо на поставената задача и обвързано с темата.

       В курса за матура по БЕЛ се акцентира на:

 • Как се откриват проблемът и какъв да е фокусът на темата;
 • Как се формулира качествена теза, отговаряща на зададения проблем;
 • Как се формулират подтези и антитези;
 • Как се изгражда структурата и композицията на есето;
 • Как се изгражда качествена аргументация, логически доказваща конкретни твърдения;
 • Какви видове аргументи са подходящи;
 • Кога аргументацията е достатъчна;
 • Как се постига оригиналност на есето;
 • Какъв да бъде стилът и регистърът;
 • Как се пише встъпителна и заключителна част;
 • Колко дълъг да е текстът на есето;
 • Как да се впечатли оценителят;
 • Как се редактира есе;
 • Какво не трябва да се пише в есето.

       Преподавателите в курса за матура по БЕЛ са филолози от софийския университет „Св. Климент Охридски“, дългогодишни оценители на академични есета и кандидатстудентски изпити.

За въпроси и записване: 0899179613; 0878281107

Изпити Униwww.izpit-uni.com; e-mail: info@izpit-uni.com

Related Posts