Теми по литература в учебно-изпитната програма на МОН за ДЗИ по БЕЛ (Автори и произведения)

Темите, които влизат в обхвата на учебно-изпитната програма на МОН за ДЗИ по БЕЛ, са 9 и обхващат 27 автори и произведения, изучавани в 11. и 12. клас.

Изпити Уни представя списъка на тематичния обхват с коментари и практически насоки за анализ на творбите по литература за ДЗИ.

Тема: Родното и чуждото

Тази тема предлага размисъл върху отношенията между индивидуалното и колективното, между личното и общественото. Какво означава да бъдеш българин? Как се променя нашето възприемане на родното и чуждото през времето? Дали днес е актуално традиционното възприемане на разделението „родно“ и „чуждо“? Какви са модернистичните нагласи към родното и чуждото? Патриотизъм и национализъм. Можел ли да бъдем граждани на света?

Автори и произведения:

Димитър Талев. „Железният светилник“

Алеко Константинов. „Бай Ганьо журналист“

Станислав Стратиев. „Балкански синдром“

Миналото и паметта

Тази тема разглежда връзката между миналото и настоящето, между историята и паметта. Как се помни миналото? Индивидуална и колективна памет. Какво означава да забравим или да помним определени събития? Какви са приликите и разликите с темата за родното и чуждото? Каква е ролята на историята и литературата за осмисляне на миналото? Има ли памет в паметниците?

Автори и произведения:

Иван Вазов. „Паисий“

Никола Вапцаров. „История“

Йордан Радичков. „Ноев ковчег“

Обществото и властта

Тази тема предлага размисъл върху динамиката на обществените отношения и властта. Как се формират социалните структури? Как се упражнява властта в обществото? Защо за равнището на общественото самосъзнание можем да съдим от отношението на социума към властта? Какви са видовете власти? До какво води злоупотребата с власт? Как обществото може да регулира и контролира властта?

Автори и произведения:

Христо Ботев. „Борба“

Елин Пелин. „Андрешко“

Христо Смирненски. „Приказка за стълбата“

Животът и смъртта

Тази тема разглежда живота, смъртта и тяхната взаимосвързаност. Проблемът за живота и смъртта е тясно свързан с други теми, като стойността на живота, качеството, наследството, любовта, паметта и др. Как се интерпретира темата в различните времена? Какво означава да живееш пълноценен живот? Как се отнасяме към смъртта? Как се постига безсмъртие?

Автори и произведения:

Христо Ботев. „До моето първо либе“

Иван Вазов. „Новото гробище над Сливница“

Емилиян Станев.  „Крадецът на праскови“

Природата

Тази тема предлага размисъл върху отношението на човека към природата. Какво означава да бъдеш част от природата? Как можем да живеем в хармония с нея? Какво е отношението към родната природа и как то се променя във времето? Хтоничната сила на природата. През какви ракурси може да се наблюдава темата?

Автори и произведения:

Иван Вазов. „При Рилския манастир“

Пейо Яворов. „Градушка“

Пенчо Славейков. „Спи езерото“

Любовта

Тази тема разглежда любовта като основна човешка емоция и универсална ценност. Какво е любов? Какви видове любов има? Какви форми приема любовта? Как тя променя и осмисля нашия живот? Богати или бедни сме на тази емоционална ценност? Как любовта се свързва с другите теми?

Автори и произведения:

Димчо Дебелянов. „Аз искам да те помня все така“

Христо Фотев. „Колко си хубава“

Петя Дубарова. „Посвещение“

Вярата и надеждата

Тази тема предлага размисъл върху ролята на вярата и надеждата в човешкия живот. Тези ценности имат религиозен и светски характер. Какво означава да имаш надежда? Каква е ролята на вярата? Докъде води безверието и безнадеждността? Защо вярата, надеждата и любовта са изконна християнска триада?

Автори и произведения:

Елин Пелин. „Спасова могила“

Атанас Далчев. „Молитва“

Никола Вапцаров. „Вяра“

Трудът и творчеството

Тази тема разглежда значението и свързаността на труда и творчеството като човешки добродетели. Каква е връзката между труда и творчеството? Какво означава да бъдеш творец? Каква е ролята на труда в нашия живот? Как трудът и творчеството са осмисляни в различните времена? Каква е връзката със свободата и смисъла на живота?

Автори и произведения:

Елин Пелин. „Ветрената мелница“

Йордан Йовков. „Песента на колелетата“

Виктор Пасков. „Балада за Георг Хених“

Изборът и раздвоението

Тази тема предлага размисъл върху динамиката на изборите и раздвояването и смисъла им в човешкия живот. Какви видове избори има? Как човек взима решения? Как изборите ни формират като личности? Защо раздвоението е присъщо на човека? Как се справяме с раздвояването?

Автори и произведения:

Пейо Яворов. „Две души“

Елисавета Багряна. „Потомка“

Борис Христов. „Честен кръст“

Всяка една от деветте теми може да се разглежда и анализира през различни ракурси. Кратките коментари и насочващи въпроси дават ориентир за посоките на размисъл и интерпретации, които от своя страна ще подпомогнат писането на интерпретативно съчинение и есе, заложени в 41. задача на формата на ДЗИ по БЕЛ. Изпити Уни предлага на всички зрелостници отлична подготовка за матура по БЕЛ 2024 за 12. клас.

Related Posts